FM66011

Kích thước: 600x600 mm

Bề mặt: Phẳng

WB36075-76

Kích thước: 300x600 mm

Bề mặt: Mài cạnh

WB48026

Bề mặt: Mài cạnh

WB36875-76

Kích thước: 300x600 mm

WB36853-54

Kích thước: 300x600 mm

CVB36000

Kích thước: 300x600 mm

Bề mặt: Phẳng

CB36025-26

Kích thước: 300x600 mm

CB36175-76

Kích thước: 300x600 mm

Bề mặt: Phẳng

CB48009-10

Kích thước: 400x800 mm

CB48025-26

Kích thước: 400x800 mm

Bề mặt: Phẳng